Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 

Webbyt Üldsätted
Webbyt
Webbyt Põhimäärus
Webbyt
Webbyt Patsiendiinfo
Webbyt
Webbyt Kaitseväelased
Webbyt
Webbyt Teabenõude esitamineÜldsätted

Webbyt
Sitemap Avaleht   Print Prindi
Webbyt
 

Seli Tervisekeskus on Kaitseministeeriumi hallatav riigiasutus, kelle ülesandeks on korraldada ambulatoorset taasusravi.

Taastusravi osutamine on reguleeritud Kaitseministri määrusega „Taastusravi osutamise ulatus ja kord“, vastu võetud 16.09.2014 nr 23. Avaldatud RT I, 19.09.2014,3.

(https://www.riigiteataja.ee/akr/119092014003)

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lõike 2 alusel.

  1. Määrusega kehtestatakse riigieelarvest Kaitseministeeriumi kaudu rahastatava taasusravi osutamise ulatus ja kord järgmistele isikutele:  kaitseväelane, asendusteenistuja, teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isik,  rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalemise ajal teenistusülesannete täitmise

      tõttu hukkunud või püsiva tervisekahjustuse saanud tegevväelase perekonnaliige,

      okupatsioonire˛iimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõigetes 1 ning § 4 lõikes     

      nimetatud isik.

Kaitseväelastele ja asendusteenistujatele osutatakse taastusravi vastavalt kaitseväeteenistuse seaduse § 193 lõike 4 alusel kaitseministri määrusega kehtestatud ulatusele ja korrale.

Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule osutatakse taastusravi kaitseväeteenistuse seaduse § 194 lõike 5 alusel kaitseministri määrusega kehtestatud ulatuses ja korras.

Represseeritud isikule osutatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses üks kord kalendriaasta jookul kestusega kuni kaks nädalat.

Perekonnaliikmetele osutatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses kolme aasta jooksul arvates tegevväelase hukkumisest või püsiva tervisekahjustuse saamisest, kusjuures: esimese aasta jooksul osutatakse taastusravi vastavalt vajadusele, teisel ja kolmandal aastal taastusravi üks kord kalendriaasta jooksul kestusega kuni kaks nädalat.

Kaitseväelastele osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi Kaitseväe meditsiinikeskuse suunamisel ja kaitseväelasele määratud meditsiinilise teenindamise piirkonna struktuuriüksuse arsti saatekirjas märgitud näidustuste kohaselt.

Teenistusülesannete täitmise tõttu tervisekahjustuse saanud isikule osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi asjaomase Kaitseväe struktiuuriüksuse või selle allüksuse suunamisel ja Kaitseväe arstliku komisjoni kinnitatud raviplaanis märgitud näidustuse kohaselt.

Represseeritud isikule osutatakse Seli Tervisekeskuses taastusravi isikliku avalduse ja taastusarsti või perearsti saatekirjas märgitud näidustuste kohaselt.

Represseeritud isik esitab taastusravi saamiseks Seli Tervisekeskuse direktorile kirjaliku avalduse, kuhu on märgitud avaldaja ees- ja perekonnanimi, avaldaja sünniaeg või isikukood, kontaktaadress ja teised kontaktandmed. Avaldusele lisatakse koopia kehtivast represseeritu tunnistusest.

Seli Tervisekeskus registreerib laekunud avalduse selle saabumisel ja avaldaja kantakse taastusravi järjekorda. Isikut teavitatakse kirjalikult 30 päeva jooksul taastusravi järjekorda kandmisest või taastusravi osutamise keeldumisest.

Seli Tervisekeskus teavitab taastusravi saamiseks avalduse esitanud isikuid, kellele antud määruse järgi on võimalik järgmisel kalendriaastal taastusravi osutada, taastusravi osutamise ajast hiljemalt 30. novembril.

Seli Tervisekeskusest mitteolenevate asjaolude ilmnemisel on Seli Tervisekeskuse direktoril õigus teha kalendriaasta jooksul muudatusi taastusravikuuride jaotuses, isikutele määratud ravi saamise ajakavas.

Käesoleva määruse alusel Seli Tervisekeskuses osutatav taastusravi on isikule tasuta.

 
Web2